تلفن و فکس دفتر مدیریت:

051-37054071 

شماره تماس پشتیبانی مسافران و رانندگان:

(051)91008888

 

آدرس دفتر شماره ٢:

(ویژه امور رانندگان و راكبان پیك موتوری)

مشهد-فكوری ٥٠ -ساختمان تاچ سی

 

شماره تماس:

(051)38705880