آدرس دفتر مدیریت:

بلوار جانباز- نبش جانباز ۵.۱ - برج مروارید 

 شماره تماس:

051-37054071 

 

شماره تماس پشتیبانی مسافران و رانندگان:

(051)91008888

 

آدرس دفتر شماره ٢:

(ویژه امور رانندگان و راكبان پیك موتوری)

مشهد-فكوری ٥٠ -ساختمان تاچ سی

شماره تماس:

(051)38705880