بزرگترین سامانه حمل و نقل هوشمند جامع برای اولین بار در مشهد راه اندازی شد.