شروع جشنواره ۵ شنبه ساعت ۱۲ ظهر، برای ثبت نام و خرید این طرح نیاز به حداقل ۵۰ امتیاز دارید